Ohutuskaart

 Ohutuskaart GoreputzMosaiik

 TT-TRADE  OÜ                                                                 TOOTE OHUTUSKAART

vastavalt EL eeskirjale 1907/2006/EL
Kuupäev:                    01.01.2011
Eelmine kuupäev:      13.07.2005

1. ANDMED KEMIKAALI JA SELLE TOOTJA KOHTA

1.1  Andmed aine või toote kohta

Toote nimi: GOREPUTZ MOSAIIK – kirjukivi krohv    

                                                     

1.2 Kemikaali kasutusala Krohvimistööd.

Toote kirjeldus: Akrülaatdispersiooni ja natuurkivi  baasil valmistatud pastataoline dekoratiivkrohv.

1.3 Andmed tootja / importija kohta

1.3.1  Tootja / importija                       TT-trade OÜ

1.3.2  Aadress                                     Aasa 5, Tallinn, Eesti, Telefon    +372 6559147

1.3.3  Telefon hädaolukorras :

Tootja / Importija                           +372 6559147

Meditsiiniline abi                            112

 2. ANDMED KOOSTISOSADE KOHTA

2.1 Ohtlikud koostisosad : Puudub

2.2 Lisateave: Toode sisaldab akrülaatdispersiooni, mineraalseid täiteaineid (naturaalkivi graanul) ja lisandeid

3.TOOTE OHTLIKKUSE KIRJELDUS

Füüsikalis-keemilised ohud:          Puudub

Tervisele ohtlikkus:                          Puudub

Keskkonnaohtlikkus:                         Kemikaal ei ole  keskkonnaohtlik

 4. ESMAABI ANDMINE

4.1  Üldinformatsioon                        Tootejäägid eemaldada riietuselt.

4.2  Sissehingamisel                          Pole oluline, ei avalda mõju

4.3  Nahaga kokkupuutel                   Saastunud nahk pesta hoolikalt vee ja seebiga ning kreemitada.

4.4  Pritsmete sattumisel silma        Lauge lahti hoides loputada silmi rohke puhta, värske veega ja pöörduda arsti poole.

4.5  Allaneelamisel                             Juhusliku allaneelamise korral anda juua piima või koort ja pöörduda kohe arsti poole. Oksendamist mitte esile kutsuda.

5. TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL

5.1. Tuleohu vältimise abinõud           Vältida kokkupuudet lahtise tulega.

5.2. Lubatud kustutusvahendid ja -meetodid  .         Kasutada pulber-, vaht-, CO2 – kustutit.  Väiksema tule võib kustutada ka tekiga lämmatades.

5.3. Keelatud kustutusvahendid  ja -meetodid       Mitte kasutada vett, sest vesi võib laiendada põlemist.

5.4. Põlemisel tekkivad ohtlikud ained ja gaasid     Põlemisel tekivad ohtlikud gaasid, mille sissehingamist tuleb    vältida.

5.5. Päästemeeskonnale vajalikud         isikukaitsevahendid                    

 

6. ÕNNETUSE VÄLTIMISE ABINÕUD

6.1  Isikuturvalisuse tagamine            Töötlemisel tagada isiklikke kaitsevahendite kandmist. Kaitsevahendita isikuid hoida eemal.

6.2  Keskkonna saastumise vältimine  Vältida toote sattumist kanalisatsiooni, veekokku ja pinnasesse.

6.3  Puhastusmeetodid                        Väljavoolanud kemikaal absorbeerida mittepõleva absorbendi (nt. liiva) abil, koguda ja viia kahjulike ainete kogumispunkti. Määrdunud ala puhastada leeliselise puhastusvahendiga.

6.4  Erinõuded                                       –

 7. TOOTE KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE

7.1  Ohutu käitlemine                         Hoida suletud taaras külmas ja kuivas. Plahvatusoht puudub

7.2  Hoiustamine                                 Hoida tihedalt suletud taaras. Säilitada jahedas, kuivas, varjulises, hästi ventileeritavas ruumis, eemal küttekehadest ja kaitsta otsese päikesevalguse eest. Hoida eraldi toiduaintest. Vältida külmumist. Hoiutemperatuur 5-30 C.

8. MÕJU INIMESELE / INDIVIDUAALSED KAITSEVAHENDID

8.1  Tehnilised abinõud                        Erinõudeid pole vt. Pkt.7

8.2  Töökoha õhu piirnormid               Kemikaalil puuduvad olulised komponendid, mis võiksid ohustada töötsooni piirnorme

 8.3  Individuaalsed kaitsevahendid

8.3.1  Üldised nõuded                     Järgida antud tooteliigi kohta kehtivaid tööohutuse ja tervisekaitse eeskirju. Töö ajal mittr süüa ja juua. Määrdunud riided eemaldada.

8.3.2  Hingamiselundite kaitse       Piisava ventilatsiooni puhul kaitsevahendite kasutamine pole vajalik

8.3.3  Käte kaitse                             Töötades kasutada kemikaali mitteläbilaskvaid kaitsekindaid. Kaitsekreemi kasutamine on soovitav.

8.3.4  Silmade kaitse                       Kasutada kaitseprille.

8.3.5  Muud kaitseabinõud              Kasutada kaitseriietust.

9. TOOTE FÜÜSIKALIS – KEEMILISED OMADUSED

9.1  Välimus, värvus, lõhn                   Pastöösne,  vähene lõhn.

9.2  Keemispiirkond                              puudub

9.3  Leektäpp                                         puudub

9.4  Plahvatuspiirkond                         puudub

9.5  Aururõhk                                        23 hPa (21 °C)

9.6  Suhteline tihedus                          1,8 g/cm3

9.7  Veeslahustuvus                             Lahustub

9.8  Suhteline lenduvus                       —

9.9  Muud andmed                                –

10.PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1  Välditavad tingimused                   Puuduvad

10.2  Välditavad materjalid                     Puuduvad

10.3  Kahjulikud lagunemisproduktid   Puuduvad

11. TERVISERISK

11.1  Akuutne toksilisus                      1317-65-3 kaltsiumkarbonaat , looduslik Oral/LD/> 5000 mg/kg; vee baasil kopolümerisaat-dispersioon 50 % vees akrüülhappeestrid ja stürool Oral/LD50/>5000 mg/kg

 11.2  Ärritavus ja sööbivus                         Puudub

11.3  Tundlikkus                                          Puudub

11.4  Praktikast saadud teave toote mõju kohta inimorganismile

11.4.1  Vastuvõtlikkus sissehingamisel Puudub

11.4.2  Naha tundlikkus                            Puudub.

11.4.3  Muud kahjulikud mõjud               Allaneelamisel võib põhjustada seedekulgla kahjustusi.                              Pritsmete sattumine silma võib tekitada ärritust

12.KESKKONNARISK

12.1  Püsivus keskkonnas                   Toode on looduses raskelt lagunev.

12.2  Bioakumulatsioon                       –

12.3  Liikuvus keskkonnas                  –

12.4  Toksilisus elusorganismidele    Vee baasil kopolümerisaat-dispersioon 50 % vees akrüülhappeestrid ja stürool Oral/LD50/>5000 mg/kg.  EC 0 – ca 1000 mg/l; LC50/96h –  >500 mg/l.; CSB ca 1100 mg O2/g

12.5  Muud andmed                              Toote kasutamisel vältida asjatut riski. Vältida toote sattumist kanalisatsiooni, veekokku ja pinnasesse.

 13. JÄÄTMEKÄITLUSE VIIS

13.1  Toodangu jäätmed                      Koguda ja viia kahjulike ainete kogumispunkti või vastavalt piirkondliku seadusandluse sätetele. Kuivanud toote  võib viia üldkasutatavale prügimäele.

13.2  Pakendi jäätmed                          Tühi, kuiv taara viia üldprügimäele, ringleva taara kogumine, käitlemine piirkondliku seadusandluse sätetele vastavalt.

14.VEONÕUDED

14.1  UN – nr.                                         —

14.2  Pakendigrupp                               —

14.3  Maismaatransport

14.3.1  Veoklass ADR/RID               —

14.3.3  Nimetus veodokumendil     —

14.4  Meretransport

14.4.1  IMDG klass                           —

14.4.2 Nimetus veodokumendil      —

14.4.3  EMS – nr.                               —

MFAG                                   —

Mar. Pol.                              

15.REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1  Hoiatav teave toote etiketil         —

Ohtlikkuse klassifikatsioon     –

Ohutunnus                                 –

Sisaldab                                     –

R – laused                                   —

S – laused                                   –.

15.2  Erinõuded                                     GISCODE: M-DF01; WGK 1

16.TÄIENDAV INFORMATSIOON

16.2  Kasutamisjuhend                           On toodud toote etiketil ja toote tehnilisel lehel.

16.3  Muu informatsioon                         Töökeskkonna piirnormid vastavalt Sotsiaalministri määrusele 18.09.2001 nr. 293 (RTL 26.09.2001, 77,460)

16.4  Lisainformatsiooni on võimalik saada

TT-trade OÜ Aasa 5  +3726559147

Vastutav töötaja

Alar Piirfeld